Privacy statement

Privacystatement Chalet Maiskogel


Chalet Maiskogel, gevestigd aan Schaufelbergstrasse 74, 5710 Kaprun, Austria, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Schaufelbergstrasse 74
5710 Kaprun
Austria
+31618119319
info@chaletmaiskogel.com
www.chaletmaiskogel.com


Persoonsgegevens die wij verwerken
Chalet Maiskogel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IBAN Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Chalet Maiskogel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@chaletmaiskogel.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Chalet Maiskogel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Het afhandelen van jouw betaling en/of reservering

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Chalet Maiskogel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en aangifte toeristenbelasting.


Geautomatiseerde besluitvorming
Chalet Maiskogel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chalet Maiskogel) tussen zit. Chalet Maiskogel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Booking.com en Uwboeking.com, portals voor het maken van een reservering. Dit is nodig om een boeking te kunnen maken, betalingsgegevens te verwerken en onze dienstverlening juist te kunnen uitvoeren. Dit heeft verder geen gevolgen voor de betrokkene.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Chalet Maiskogel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > 3 jaar > Reden
Personalia Bewaartermijn: 3 jaar reden: Voor een juiste uitvoering van onze dienstverlening, verzenden van nieuwsbrief en voor het Toeristenbureau Kaprun

Geslacht Bewaartermijn: 3 jaar reden: Voor een juiste uitvoering van onze dienstverlening, verzenden van nieuwsbrief en voor het Toeristenbureau Kaprun

Geboortedatum Bewaartermijn: 3 jaar reden: Voor een juiste uitvoering van onze dienstverlening, verzenden van nieuwsbrief en voor het Toeristenbureau Kaprun

Adres Bewaartermijn: 3 jaar reden: Voor een juiste uitvoering van onze dienstverlening, verzenden van nieuwsbrief en voor het Toeristenbureau Kaprun


Telefoonnummer Bewaartermijn: 3 jaar reden: Voor een juiste uitvoering van onze dienstverlening, verzenden van nieuwsbrief en voor het Toeristenbureau Kaprun
E-mailadres Bewaartermijn: 3 jaar reden: Voor een juiste uitvoering van onze dienstverlening, verzenden van nieuwsbrief en voor het Toeristenbureau Kaprun

IBAN rekeningnummer Bewaartermijn: 3 jaar reden: Voor een juiste uitvoering van onze dienstverlening, verzenden van nieuwsbrief en voor het Toeristenbureau Kaprun


Delen van persoonsgegevens met derden
Chalet Maiskogel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Chalet Maiskogel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Chalet Maiskogel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Chalet Maiskogel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@chaletmaiskogel.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Chalet Maiskogel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Chalet Maiskogel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@chaletm